Research Seminar

Seminar Coordinators: Prof. Wenxi JIANG and Prof. Yizhou XIAO

Marketing Engineering Lab

            

Marketing Engineering Lab1    Marketing Engineering Lab2

marketing engineering lab5    marketing engineering lab4