Management Board of the Center

Director: Shige Makino
Members: Ramakrishna Devarakonda
Sophia Jeong
Ribuga Kang
Youngsang Kim
Gongming Qian
Daphne Yiu